תנאי שימוש לאתר קולורס

תנאי שימוש במערכת colors - מערכת לבניית אתרים דינמיים
הסכם בין המשתמש לבין colors.co.il  או מי מטעמה או כל מי שקשור בה בקשר מכל סוג שהוא
(להלן : "colors.co.il")

השימוש בפורטל/ים ו/ או באתר /ים הללו באינטרנט מוצע לך, כשהוא מותנה בקבלת התנאים, התניות וההודעות, הכלולים במסמך זה ככתבם וכלשונם. השימוש בפורטל/ים ו/ או באתר /ים אלו  או בפורטל/ים ו/ או אתר /ים כרוכים ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, התניות וההודעות. פורטל/ים ו/ או אתר /ים זה מכיל קישורים לפורטל/ים ו/ או אתר /יםי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים, המופעלים על ידי חברת colors.co.ilאו על ידי גורמים הקשורים אליה ו/או המצויים עימה בקשרים עסקיים (להלן : "פורטל/ים ו/ או אתר /ים של  colors.co.il")  שימוש בכל פורטל/ים ו/ או אתר /ים אחרים של  colors.co.il  כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים בו (בפורטל/ים ו/ או אתר /ים המסונף). במקרה של סתירה בין התנאים, התניות וההודעות הכלולים במסמך זה לבין תנאי השימוש או כל תנאי והנחיה אחרים הכלולים באחד מפורטל/ים ו/ או האתר /ים של  colors.co.il תינתן עדיפות לתנאי השימוש וליתר התנאים וההנחיות, החלים על פורטל/ים ו/ או אתר /ים של  colors.co.il  הנך מתחייב/ ת בזאת ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים בפורטל/ים ו/ או באתר /ים באינטרנט  ובשאר הפורטל/ים ו/ או האתר /ים של  colors.co.il, ולנהוג על פי הכתוב בהם. במידה שתבחר להשתמש בפורטל/ים ו/ או באתר /ים ו/ או בעמודים ו/או בשירותים או בכל חלק הימנם, כי אז יחולו עליך הצהרת הפרטיות, תנאי השימוש והתקנון בנוסחם המעודכן ביותר.  . 

 
אספקת שירותים בפורטל/ים ו/ או אתר /ים 
1.       מידע אישי או אחר אודות הפונה יהא מוגן במידת הניתן.
 
2.       הפונים מוזהרים בזאת, שלא למסור מידע אישי או אחר או כל מידע חסוי אחר בדפים הפתוחים לקהל הרחב, לרבות הפורום, הצ'אט, בעיתון הקהילה, ברשימת תפוצה, במאמרים, הנשלחים למערכת הפורטל/ים ו/ או באתר /ים, בסימפוזיון או בדיון פתוח או בראיון ועידה או בכל אכסניה פומבית מכל סוג שהוא, שמצוייה בפורטל/ים ו/ או באתר /ים.
 
3.       אין ומן הנמנע, שתהא הגנה כלשהי על פרטי מידע אישי או אחר או כל מידע חסוי אחר בפנייתכם לפורטל/ים ו/ או לאתר /ים אחרים, שישנה קישוריות מכל סוג שהוא אליהם מאתר colors.co.il או מהפורטל, בין בדרך של קישוריות ישירה ובין בדרך של קישוריות עקיפה. על כן אנו מתרים בכם להימנע ממסירת כל מידע שהוא בפורטל/ים ו/ או אתר /יםים אלו, שאין ברצונכם ליתן לו פומבי. כן הינכם מופנים לעיין בהצהרת הפרטיות, בתנאי השימוש, בתקנון ו/ או בכל מסמך אחר, המפורסם בפורטל/ים ו/ או אתר /ים  אלו.
 
4.       הפורטל/ים ו/ או האתר /ים מהווים  אכסניה לפעילותם של גורמים מקצועיים / מסחריים שונים . colors.co.il מפנה את תשומת ליבכם לכך, כי האחריות המקצועית בגין שירותים  אלו הינה של הגורם המקצועי / המסחרי,  הנוגע בדבר בלבד. לcolors.co.il- אין שום אחריות מקצועית או אחרת כלשהי לגורמים מקצועיים ו/ או מסחריים אלו. 
 
קטינים (מתחת לגיל 18)
קטינים מתחת לגיל 18 (או לפי ההגדרה במקום מושבכם, ככל שגיל הקטינות גבוה יותר) מורשים להיכנס אך ורק לחלק המיועד לבני גילם בפורטל/ים ו/ או באתר /ים. קטינים מתחת לגיל 18 מוזהרים להשתמש אך ורק בחלקים המיועדים לקטינים.
 
הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא-מסחריות בלבד
פורטל/ים ו/ או אתר /ים  של colors.co.il  באינטרנט אלו באינטרנט  נועדו אך ורק לשימוש אישי ובלתי מסחרי. נאסר על המשתמש/ ת להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים, שמקורם בפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה.
 
קישורים לפורטל/ים ו/ או אתר /ים  אחרים
פורטל/ים ו/ או אתר /ים של   colors.co.ilבאינטרנט  עשויים להכיל קישורים לפורטל/ים ו/ או לאתר /ים באינטרנט, שאינם מופעלים בידי  colors.co.il, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותכם ולשירותכם בלבד.. אין  ל  colors.co.ilשליטה בפורטל/ים ו/ או באתר /ים אלו באינטרנט,  ואין היא נושאת באחריות לתכנים, המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה בפורטל/ים ו/ או באתר /ים של,  colors.co.il  משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי הפורטל/ים ו/ או האתר /ים האמורים.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
כתנאי לשימוש בפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי colors.co.il, שלא לעשות שימוש בפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
 
שימוש בקהילות אינטרנט מקוונות 
אם פורטל/ים ו/ או אתר /ים של colors.co.il  באינטרנט זה או פורטל/ים ו/ או אתר /ים כרוכים מכיל/ ים שירותי לוח מודעות, צ'אט, פורומים, קהילות ו/או כל שירות הודעות או תקשורת אחר ו/או כל טקסט או תוכן אחר, שמשולב בפורטל/ים ו/ או באתר /ים על ידי גולשים (במקובץ: "קהילות"), הנך מתחייב להשתמש בקהילות אך ורק למשלוח וקבלת הודעות וחומר המתאימים לכל פורום נתון. כדוגמה בלבד וללא כוונת הגבלה, הנך מתחייב שלא לנקוט את הפעולות הבאות בעת שימוש בקהילה:
השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין (למשל, הזכות לפרטיות והזכות הפרסום.

פרסום, העלאה לרשת (upload) או הפצה של תכנים, נושאים, שמות, חומר או מידע, שיש בהם משום תועבה, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או אסור על פי דין.
העלאת קבצים (upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטתך, או שקיבלת את כל ההרשאות הנחוצות.
העלאת קבצים (upload) המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ובכלל זאת סוס טרויאני או תולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו, קבצים בלתי תקינים, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולתו של מחשב אחר.

פרסום או הצעת מכר של טובין או שירותים למטרות מסחריות. 
עריכת או העברת סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
טעינה מהרשת (download) של קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שיהיה ידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זאת.
זיוף או מחיקה של אזכור פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר אל הרשת.

הגבלה או מניעת השימוש וההנאה של משתמש אחר מהקהילות. 
למרות זכותה של  colors.co.il  לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע, המופיעים ברחבי הפורטל/ים ו/ או אתר /ים,, ובכלל זאת כל תוכן פוגע ו/או מפר של תקנון זה, colors.co.il אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בפורטל/ים ו/ או אתר /ים וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן כאמור ו/או כי תספיק להוריד אותו מהפורטל/ים ו/ או מהאתר /ים לפני שייחשף בפני משתמשי הפורטל/ים ו/ או האתר /ים ו/או בכלל . colors.co.il אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים, שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות, אך לא רק, בגין פגיעה ברגשות הגולשים ו/או פרסום תכנים, הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור. אין ל-colors.co.il  כאמור כל אחריות על תוכנם של תכנים אלו.
על אף האמור לעיל, colors.co.il  שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישתך אל הפורטל/ים ו/ או אל האתר /ים או כל חלק הימנם, ללא הודעה מוקדמת ועל זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, וכן לערוך, לסרב לפרסם או לסלק כל מידע או חומר, מקצתו או כולו, הכל  על פי שיקול דעתה הבלעדי של colors.co.il . הנך מאשר / ת, כי ידוע לך שהפורטל/ים ו/ או אתר /ים לרבות כל הקהילות הן בגדר תקשורת ציבורית ולא פרטית, לכן אפשר שהודעותיך תיקראנה על-ידי אחרים ללא ידיעתך. בכל קהילה עליך לנקוט תמיד זהירות בפרסום נתונים אישיים מזהים על עצמך או על ילדיך. מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, בעצם הפעולה של פרסום הודעות, העלאת קבצים אל הרשת (upload), הזנת נתונים או עיסוק בתקשורת מכל סוג אחר באמצעות פורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה, הנך מתיר ל- colors.co.il את הדברים הבאים:
שימוש, הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, פרסום, הנפקת רשיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, העברה או מכירה של כל תקשורת כאמור.
הענקת רשיון משני לגורמים אחרים שיכלול את הזכות לממש, ללא הגבלה, את הזכויות הנזכרות לעיל בהקשר עם התקשורת האמורה.
האמור לעיל כולל את הזכות לנצל כל זכות בלעדית בתקשורת האמורה, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות לפי חוקי זכויות יוצרים, סמלים מסחריים, סימני שירות או חוקי פטנטים, בכל תחום שיפוט רלוונטי.
 
פריטי התוכנה המופיעים בפורטל/ים ו/ או באתר /ים  של colors.co.il 
פריטי תוכנה (אם ישנם) הזמינים להורדה מפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה (להלן, "תוכנה") הנם פרי עבודתם של  colors.co.il ו/או של ספקיה, וכפופים לכל דין רלבנטי בנוגע לזכויות הקניין והבעלות בתוכנה, לרבות חוקי זכויות יוצרים. השימוש בתוכנה מוסדר לפי תנאי הסכם הרשיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לתוכנה או כלול בה (להלן, "הסכם הרשיון"). נאסר עליך להתקין או לעשות שימוש בתוכנה המלווה או כוללת הסכם רשיון, אלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרשיון. אשר לתוכנה שאינה מלווה בהסכם רשיון  , colors.co.il מעניקה לך בזה, כמשתמש, רשיון אישי, שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוכנה לצורך תצוגה בלבד ולהשתמש בפורטל/ים ו/ או באתר /ים אינטרנט זה בכל דרך אחרת בהתאם לתנאים והתניות אלה ולמטרות אלה בלבד, וזאת בתנאי שתקפיד על קיום כל האמור בהודעות על זכויות יוצרים וכל ההודעות האחרות. לתשומת לבך, כל התוכנה, לרבות אך ללא הגבלה, כל הקוד ב-HTML וכל פקדי ה- ActiveX הכלולים בפורטל/ים ו/ או אתר /ים זה הנם בבעלות   colors.co.ilו /או ספקיה, ומוגנים מכוח חוקים בנוגע לקניין רוחני וזכויות יוצרים וסעיפים שונים באמנות בינלאומיות. כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה אסורים בהחלט, ועלולים לגרור עונשים חמורים על פי הדין האזרחי והפלילי כאחד. המפרים צפויים לעונשים המרביים המותרים בחוק. מבלי להגביל את האמור לעיל, נאסר בזאת במפורש להעתיק או לשכפל את התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לצורך המשך השכפול או ההפצה. האחריות על התוכנה, אם ישנה, היא בהתאם לתנאי הסכם הרשיון בלבד. הנך מאשר כי התוכנה וכל התיעוד ו/או המידע הטכני הנלווים אליה כפופים לחוקי מדינת ישראל ולכל דין רלוונטי אחר. הנך מתחייב שלא לייצא או לבצע יצוא חוזר של התוכנה, בין במישרין ובין בעקיפין, לשום מדינה שחלות עליה הגבלות יצוא לפי חוקי ארה"ב ו/או ישראל.
 
זכויות יוצרים על מידע
ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י השירות, colors.co.il  ישראל או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם. את/ה/אתם/ן מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. את/ה/אתם/ן מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

אחריות
המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים בפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבפורטל/ים ו/ או אתר /ים. חברת colors.co.il  ישראל ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים בפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות פורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, אחרים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין באמור במסמך זה משום מצג מצד חברת colors.co.il  ישראל ו/או ספקיה השונים בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים בפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמש "כמות שהם" (As is), בלא כל התחייבות. colors.co.il  ישראל ו/או ספקיה השונים מתנערים בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התוכנה, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. בשום מקרה לא תחול על colors.co.il  ישראל ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי פורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש בפורטל/ים ו/ או אתר /ים, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות פורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בפורטל/ים ו/ או אתר /ים אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע ל colors.co.il -ישראל או למי מספקיה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של פורטל/ים ו/ או אתר /ים זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש בפורטל/ים ו/ או אתר /ים.

ניהול התוכן

הנהלת `Colors` שומרת לעצמה את הזכות למחוק אתרים במערכת ללא הודעה מראש וללא גיבוי של התכנים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיו לך כל טענות ו/או דרישות במידה ואתר שפתחת במערכת ימחק על ידי הנהלת `Colors`.

חומרה, מידע/אובדן מידע, סיכונים ואחריות (מיאון אחריות):

 

לעיתים נדירות קורה מצב של כשל במערכת ההפעלה או כשל בחומרה.

ייתכן מצב ובו המידע השמור על השרת עשוי להפגע, להנזק, להמחק ולהעלם. סולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ אינה אחראית ולא תשא

בשום אחריות בשום צורה לכל המידע או לחלקו בין אם נמחק במכוון ובמזיד ובין אם נפגע או נמחק עקב כשל של חומרה או תוכנה.

לא יחול שום זיכוי, החזר, פיצוי או שיפוי עקב נזקים שנגרמו עקב אי זמינות שרת, מחיקת מידע או נזק הנגרם עקב השימוש או אי השימוש

בשרת, בין אם השימוש הוא רגיל (דהיינו לאחסון אתרים) ובין אם השימוש הוא לשרתים מסוג אחר.

בכל מקרה, חברת סולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ תפעל כמיטב יכולת לעזור ולתמוך בלקוח וזאת ללא התחייבות מצידה אלא כמחווה ורצון טוב בלבד.

אנו ממליצים לשוכר השרת ו/או השירות תמיד לבצע תהליך של גיבוי חיצוני לתכנים שהעלה כאמצעי להגנתו ושמירה על המידע שלו.

במפורש ולמען הסר כל ספק - שירות גיבויים אינו כלול בשירות המסופק.

 

התקפות על שרתים/אי זמינות של שרתים/ניתוקים של שרתים/שינוי הגדרות של שרתים /אי זמינות אתרים/אי זמינות שירות:

לעיתים קורה כי אתרים מסויימים או פעילות מסויימת על השרת מושכת אליה תשומת לב של האקרים הפועלים לתקוף את השרת

ולהפילו. במקרים קיצוניים יהיה צורך לשנות כתובות אייפי או להפסיק את פעילות השרת לחלוטין. ייתכנו מקרים בהם חוות השרתים

תיזום את הניתוק של השרת לחלוטין מהקו ולעיתים ייתכנו מקרים בהם סולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ תיזום את הניתוק.

כל זאת בהתאם למקרה ולפי שיקול דעתו של הגורם המנתק.

במקרים של ניתוק או הפלת שרת, עקב התקפה או אי ניתוק של החווה או כל גורם אחר,בין אם יזום או בין אם בשגגה או בין אם באקראיות,

אין סולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח עקב אי זמינות השירות ולא יכול שום זיכוי, פיצוי או שיפוי עקב אי הזמינות

של השרת עקב הניתוק, שינוי הגדרות שרת, או כל פעילות שגורמת לשירות ו/או לשרת להיות לא זמין.

 

קשר לצורך קבלת שירות 

בשאלות או בבעיות הקשורות בפורטל/ים ו/ או באתר /ים של  colors.co.il באינטרנט, פנה לכתובת hosting@shev.com
 
הגבלת הגישה
colors.co.il  שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לפורטל/ים ו/ או לאתר /ים  שלה באינטרנט  או לחלקים הימנם לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 
שינוי בתנאים ובהתניות 
 colors.co.il שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש בפורטל/ים ו/ או באתר /ים שלה באינטרנט או הכל חלק הימנם.
 
שיפוי
הפרה של אחד או יותר מהתנאים הרשומים בהסכם זה יזכה את הנהלת הפורטל, בנוסף לפיצוי המגיע לה על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו לה עקב ההפרה, לרבות הוצאותיה המשפטיות, ולרבות כל דרישה או תביעה שתעלה נגדה על ידי צד שלישי ו/או אחר כתוצאה מתכנים מכל סוג שהם שמסר משתמש לפרסום באחד או יותר ממנגנוני הפורטל.
 
על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד.

 

יצירת קשר

אלון סולל
מנכ"ל סולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ
מפעילת שב.קום  SHEV.com  שירותי אחסון אתרים מאובטחים
http://shev.com
אימייל:   hosting@shev.com
בזק:     03-642-1228
סלולרי: 052-3869891
פקס':    03-7440989